A KÁRPÓTLÁSI ELJÁRÁSSAL SZERZETT TERMŐFÖLD ELIDEGENÍTÉSÉRE ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNY

A kárpótlási eljárással szerzett termőföld elidegenítésére érvényesíthető kedvezmény43

Ha a kárpótlásról szóló törvények alapján eredeti jogosult magánszemély44
- a kárpótlási eljárással – a vételi jogának gyakorlásával, utalvánnyal – megszerzett termőföldjét, erdő művelési ágú földjét értékesíti, és
- az ebből származó jövedelmének az egészét az átruházás napjától számított egy éven belül belföldön, vagy az Európai Unió bármely tagállamában mezőgazdasági művelésű külterületi termőföld tulajdonának a megszerzésére fordítja,
akkor a jövedelme után nem kell adót fizetnie.

Ha a tulajdonjogot az adóbevallás benyújtásáig megszerezte, akkor az előzetes igazolás alapján az adóbevallásban érvényesítheti a kedvezményt. Ha a földvásárlásra az adóbevallás benyújtása után kerül sor, akkor a megfizetett adót a NAV-tól a tulajdonjog megszerzésének az igazolásával visszaigényelheti. A tulajdonjog megszerzését az ingatlanügyi-hatósághoz benyújtott, iktatott szerződéssel kell igazolni.

Ez a kedvező szabály vonatkozik a részarány-földtulajdonos magánszemély azon termőföldjének, erdő művelési ágú földjének az átruházására is, amelyet számára önálló ingatlanként kiadtak.45


43 Szja tv. 64. §.
44 A kárpótlási jegyet kárpótoltként megszerző magánszemély.
45 A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló törvény szerint.

Off Canvas Menu